Právne zabezpečenie projektu Košice – Európske mesto športu 2016

1. Právna zodpovednosť

1.1. Všeobecné ustanovenia

Webovú stránku a mobilnú aplikáciu so všetkými ich súčasťami prevádzkuje Mesto Košice.

Mesto Košice nezodpovedá za správnosť údajov a poskytované služby inzerentov.

Mesto Košice nepreberá zodpovednosť za škody či nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú poskytnutím informácií inzerentov. Mesto Košice vynaloží dostupné prostriedky na verifikáciu správnosti údajov a zamedzí publikáciu inzerátov inzerentov, ktorí porušia Podmienky prispievania.

Mesto Košice súhlasí s používaním a zdieľaním súčastí webovej stránky na externých stránkach formou prelinkovaní či odkazov. Mesto Košice však nesúhlasí a dištancuje sa od prelinkovaní a zdieľaní obsahu stránky na stránkach tretích osôb, ktorých obsah je akýmkoľvek spôsobom nemorálny, diskriminujúci, politicky či inak radikálny alebo iným spôsobom neprípustný.

Mesto Košice si vyhradzuje právo pravidlá súvisiace s prispievaním a právnou zodpovednosťou kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť.

1.2. Autorské práva

Mesto Košice je výhradným autorom textov, článkov a fotografií týkajúcich sa projektu Košice – Európske mesto športu 2016.

Mesto Košice nie je autorom textov, článkov a fotografií inzerátov a článkov podpísaných externým schváleným autorom.

1.3. Získavanie údajov

Na tejto stránke sú nainštalované softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame poznatky využiteľné pre zlepšovanie poskytovania služieb. Všetky údaje sú zbierané len na účely štatistiky a zlepšovania služieb. Zbierané údaje sú však anonymné a nemôžu viesť k priamemu spojeniu s konkrétnou osobou.

2. Súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov

Inzerent súhlasí so spracovaním kontaktných údajov a ich zverejnením na webovej stránke a v mobilnej aplikácii projektu Košice - Európske mesto športu 2016. Inzerent taktiež súhlasí so zasielaním informačných e-mailov týkajúcich sa noviniek v rámci daného projektu.

3. Podmienky prispievania

3.1. Definícia pojmov

Inzerent – inzerentom je vždy právnická osoba s platným IČOm a pôsobnosťou v oblasti okresu mesta Košice. Predmetom podnikania inzerenta sú produkty a služby súvisiace so športovou aktivitou. Hlavné kategórie inzerentov:

a) Športovisko – inzerent prevádzkujúci priestor určený pre športové aktivity občanov
   b) Organizátor – inzerent organizujúci verejné športové podujatia s aktívnou či pasívnou možnosťou športovej aktivity občanov
   c) Klub – inzerent zodpovedný za chod klubu, asociácie či inej organizácie, ktorej predmetom činnosti sú služby spojené s umožňovaním športovej aktivity (aktívnej i pasívnej) občanov (asociácie, kluby, spolky, občianske a záujmové združenia)

Administrátor – mestom písomne poverená osoba zodpovedná za spravovanie vybranej časti obsahu stránky.

Mesto Košice – hlavný administrátor stránky, udeľujúci administračné práva povereným osobám na základe písomnej dohody medzi mestom a administrátorom.

3.2. Práva a povinnosti inzerenta

a) Inzerent je povinný riadne a pravdivo vyplniť registračný formulár
b) Inzerent je povinný pridané údaje pravidelne aktualizovať nahlásením zmien formou e-mailu administrátorovi na adresu: sportkosice@gmail.com
c) Inzerent je povinný poskytnúť súčinnosť pri dopĺňaní či úprave údajov na základe pokynov administrátora
d) Inzerent je povinný zaškrtnúť povinné políčka ako potvrdenie jeho súhlasu s uvedenými podmienkami
e) Inzerent je plne zodpovedný za obsahovú stránku inzerátu a platnosť údajov
f) Inzerent má právo požiadať o zmenu údajov či obsahu inzerátu ako aj odstránenie inzerátu bez udania dôvodu zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu: sportkosice@gmail.com

3.3. Práva a povinnosti administrátora

a) Administrátor má právo vyžiadať od inzerenta doplňujúce údaje, ktoré sú súčasťou registračného formulára
b) Administrátor má právo obsah inzerátu graficky upraviť (zvýrazňovanie textu, odsadenie textu, veľkosť textu)
c) Administrátor má právo vykonať nevyhnutnú jazykovú korektúru inzerátu
d) Administrátor nemá právo vykonať obsahové zmeny inzerátu
e) Administrátor má práva odmietnuť publikovanie inzerátu, ktorý:

  •  Nespĺňa podmienky prispievania
  •  Obsahuje nevhodný obsah (reklama tretích strán; vulgarizmy a iné všeobecne neakceptovateľné výrazy a spojenia)
  •  Obsahuje neaktuálne alebo neúplné údaje
  •  Nebol zaslaný inzerentom spĺňajúcim podmienky prispievania

f) Administrátor nie je povinný oznámiť dôvod nepublikovania inzerátu.
g) Administrátor má právo inzerát kedykoľvek a bez udania dôvodu odstrániť bez povinnosti zálohovania obsahu.
h) Administrátor je povinný obsah inzerátu bezodkladne a v najkratšej možnej dobe upraviť či vymazať na základe e-mailovej požiadavky inzerenta zaslanej na sportkosice@gmail.com

3.4. Práva a povinnosti Mesta

Mesto si vyhradzuje právo podmienky prispievania v rámci tejto komunikačnej platformy a jej súčastí kedykoľvek zmeniť alebo upraviť bez udania dôvodu. Mesto na zmeny v podmienkach prispievania upozorní všetkých inzerentov a návštevníkov formou článku na stránke www.sportkosice.sk.